Ugdymo planas

Vasaros stovykla 2020 iš paukščio skrydžio

2021/2022 mokslo metų
UGDYMO PLANAS

PATVIRTINTA
Vilniaus jaunųjų turistų centro
direktoriaus 2021 m. rugsėjo 2 d.
Įsakymu Nr. V-28

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. 2021/2022 m. m. Vilniaus jaunųjų turistų centro ( toliau Centro ) ugdymo planas reglamentuoja neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą švietimo įstaigoje.
2. Centro neformalaus ugdymo turinį reglamentuoja Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Bendrųjų iš valstybės ir savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas, neformaliojo vaikų švietimo koncepcija, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Jaunimo skyriaus ir kiti įstaigos veiklą reglamentuojantys norminiai aktai, Centro direktoriaus patvirtintos būrelių veiklos programos ir Centro ugdymo planas.
3. Centro neformalaus ugdymo plano tikslas – sudaryti galimybes kiekvienam mokiniui įgyti naujų kompetencijų – žinių, gebėjimų ir nuostatų turizmo-žygeivystės, kraštotyros-etnokultūros ir su šia veikla susijusiose srityse, įtraukiant Vilniaus miesto mokyklinio amžiaus jaunimą, įstaigų pedagogus, mokinių tėvus.

II. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

4. Centro neformalaus ugdymo būreliai – veikla, skirta mokinių pažintinių, sveikatinimo, etnokultūrinių, meninių, sportinių, mokslinių ir kitokių gebėjimų ugdymui ir raiškai.
5. Neformaliojo vaikų švietimo programa – būrelio vadovo parengtas dalyko turinio išdėstymas atskiram būreliui, remiantis bendrosiomis Centro kraštotyros ir turizmo neformalaus ugdymo programomis, bei dalyko programai skirtų valandų skaičiumi, rengiama mokslo metams.
6. Vaikų turizmo renginys – trumpalaikės neformaliojo vaikų švietimo programos vykdymas keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais.
7. Turistinis žygis – įvairios trukmės ugdymo tikslais organizuotas keliavimas
nustatytu maršrutu pėsčiomis ir/ar įvairiomis transporto priemonėmis.
8. Varžybos – organizuotas vaikų ( jų grupių ) rungtyniavimas ugdymo tikslais.
9. Turistinė stovykla – trumpalaikio vaikų poilsio organizavimas rekreacinėje teritorijoje įrengtoje stovyklavietėje.
10. Treniruotė – fizinių, techninių, taktinių, psichologinių užduočių vykdymas ugdymo tikslais.
11. Mokomoji kalba – lietuvių kalba, kuria vedami renginiai ir organizuojamas ugdymo procesas. Atskiruose būreliuose užsiėmimai gali vykti dalyvių gimtąja kalba.
12. Teorinių žinių perteikimas – nustatytos trukmės pedagogo organizuojama kryptinga mokinių veikla, kuri padeda siekti Bendrosiose programose numatytų tikslų ir planuojamų rezultatų ( kompetencijų).
13. Specialiosios pratybos – mokinių sportinio orientavimosi, turizmo technikos, keliavimo bei kasdienių gyvenimo įgūdžių ugdymo individualios ar grupinės pratybos.
14. Pažintinė ekskursija – trumpiau nei parą trunkantis ekskursinių objektų lankymas nustatytu maršrutu ugdymo tikslais.
15. Edukacinė išvyka – vieną ir daugiau dienų trunkanti išvyka, kurioje vaikai įgyja naujų žinių ir praktinių įgūdžių krašto gamtos, etnokultūros, istorijos, gamtosaugos, sveikos gyvensenos srityse.

III. UGDYMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMAS

16. Centro ugdymo planas sudaromas vadovaujantis susiklosčiusiomis įstaigos veiklos tradicijomis ir galimybėmis, atsižvelgiant į pasiūlymus, gautus iš metodinės tarybos, pedagogų, ugdytinių ir jų tėvų. Ugdymo planą tvirtina Centro direktorius.
17. Centro ugdymo planas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, LR Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1214 „Dėl bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašo patvirtinimo“, LR švietimo ir mokslo ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. ĮSAK – 2695 „ Dėl neformaliojo vaikų švietimo koncepcijos patvirtinimo“, LR Seimo 2006 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. X-818 „ Dėl ilgalaikės pilietinio ir tautinio ugdymo programos patvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 30- 2329 „ Mokslo metų pradžios ir trukmės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių namuose, turizmo, mokinių sveikatos centruose, saugaus eismo mokykloje nustatymo tvarkos aprašas“, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 30-2882 „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo.“, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. 1-988 „ Dėl priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašo tvirtinimo“, Vilniaus miesto savivaldybės jaunimo skyriaus įsakymais ir kitais įstaigos veiklą reglamentuojančiais norminiais aktais.
18. Pedagogai mokslo metams rengia būrelių veiklos programas, kurias iki rugsėjo 10 d. tvirtina Centro direktorius. Programos rengiamos vadovaujantis neformalaus vaikų švietimo koncepcijoje nurodytomis ugdymo nuostatomis, ŠMM 2011 07 05 įsakymu Nr. V-1214 „Dėl bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijaus aprašo patvirtinimo“ ir bendrosiomis Centro turizmo ir kraštotyros ugdymo programomis, akredituotomis NVŠ programomis „Jaunasis žygeivis“ ir „Jaunasis kraštotyrininkas“ ir „Jaunasis laipiotojas“.
19. Mažiausias ugdytinių skaičiaus būrelio pagrindinėje grupėje – 12 moksleivių, didžiausias – 24 moksleiviai.
20. Pedagogų turizmo ir kraštotyros metodinė taryba priima nutarimus dėl
ugdymo turinio ir veiklos krypčių, programų rengimo principų ir tvarkos, pedagogų kvalifikacinės kompetencijos, neformalaus ugdymo baigiamųjų įskaitų turinio ir eigos.
21. Būrelio nekontaktinės valandos nustatomos individualiai aptarus su kiekvienu mokytoju, priklausomai nuo jo dalyvavimo įstaigos bendruomeninėje veikloje, būrelio dalyvių skaičiaus, įstaigos turimo biudžeto ir kitų aplinkybių.

IV. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

22. Mokslo metai prasideda rugsėjo 1 d., baigiami – birželio 30 d. Ugdytiniai gali dalyvauti ir kituose liepos – rugpjūčio mėnesiais Centro vykdomuose projektuose.
Pedagogų atostogos planuojamos pasibaigus mokslo metams.
23. Reguliarus ugdymo procesas prasideda rugsėjo 1 d. ir iki rugsėjo 10 d. privalo būti sukomplektuotas minimalus vaikų skaičius būrelių grupėse. Būreliai gali būti formuojami ir mokslo metų eigoje. Su tėvais sudaroma ugdymo sutartis mokslo metams.
24. Tėvų arba globėjų prašymu būrelius gali lankyti visi norintys vaikai, paaugliai ir jaunuoliai. Mokiniai gali laisvai rinktis veiklos sritį ir dalyvauti kelių būrelių veikloje. Mokinių grupės sudėtis per mokslo metus gali keistis, ugdytiniai gali pereiti į kitą būrelį arba nustoti jį lankyti.
25. Tėvai, mokiniui pradėjus lankyti būrelį, Centrui raštu pateikia informaciją apie ugdytinio sveikatos būklę, jeigu jo dalyvavimas būrelio veiklose, reikalaujančiose fizinio krūvio, gali turėti įtakos sveikatai. Už informacijos nepateikimą arba klaidingos informacijos pateikimą apie vaiko sveikatos būklę, atsako tėvai.
26. Būrelio vadovas, prieš vykstant į treniruotes, žygius, Centro, respublikines arba tarptautines varžybas, susijusias su fiziniu krūviu, turi teisę tėvus paprašyti patvirtinimo raštu, kad vaikas neturi sveikatos sutrikimų ir gali dalyvauti renginyje.
27. Užsiėmimai vykdomi pagal Centro direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį, jie gali
vykti darbo dienomis ir šeštadieniais. Išimties tvarka kultūrinė, pažintinė, turistinė, sportinė ir kita ugdomoji veikla gali būti organizuojama ir sekmadieniais.
28. Užsiėmimų trukmė 5 kontaktinės valandos per savaitę: vieno teorinio užsiėmimo trukmė 1 – 2 val., praktinio užsiėmimo trukmė – 2-4 val.
29. Būrelių užsiėmimai pradedami ne anksčiau kaip 9 val., o baigiami, pradinių klasių mokiniams, ne vėliau kaip 19 val., vyresniųjų klasių mokiniams – ne vėliau kaip 20 val. Stovyklose – pagal atskirą programą.
30. Užsiėmimai vykdomi Centre, mokyklose, gamtoje, išvykose, žygiuose, muziejuose, bibliotekose ir pan. Mokinių rudens, žiemos, pavasario atostogų metu organizuojamos stovyklos, edukaciniai projektai, pažintinės išvykos, žygiai, ekspedicijos, vyksta kita ugdomoji veikla.
31. Ugdymo formos: teoriniai ir praktiniai užsiėmimai, diskusijos, integruotas mokymas, istorinio – kultūrinio paveldo pažinimo renginiai, dalyvavimas treniruotėse, varžybose, išvykose, žygiuose, stovyklose, ekspedicijose, konkursuose, olimpiadose, konferencijose, viktorinose, šventėse, sveikos gyvensenos, proginiuose renginiuose ir kt.
32. Kiekvienas mokytojas, pradėdamas darbą su neformalaus ugdymo būreliu, privalo pravesti saugaus elgesio instruktažą, vadovaudamasis Centro direktoriaus 2019 m. spalio 30 d. įsakymu Nr. V – 75 „Darbų saugos instrukcija neformalaus švietimo mokytojui“ ir kitais būrelių veiklą reglamentuojančiais dokumentais. Saugaus elgesio instruktažai mokiniams pravedami prieš varžybas, edukacines išvykas, stovyklas ir kitus neformalaus vaikų švietimo renginius organizatorių nustatyta tvarka.
33. Mieste paskelbus epidemiją arba nustačius kitą ekstremalią padėtį, o taip pat oro temperatūrai esant -20 laipsnių šalčio ir žemesnei, mokiniai į užsiėmimus gali nevykti. Ekstremalios situacijos atveju ugdymo procesas gali būti organizuojamas nuotoliniu būdu.
34. Mokytojas pildo elektroninį dienyną. Dienyne žymima būrelio užsiėmimo diena, tema, užsiėmimo trukmė, lankomumas. Gali būti skelbiama informacija tėvams, būrelio nariams.
35. Ugdymo programų įgyvendinimas:

Eil. Nr.

Ugdomojo dalyko pavadinimas

Valandų skaičius
(per mokslo metus vieno būrelio)

Grupių skaičius

Mokinių amžius

1.

Turizmas (žygeivystė)

210

15

10-19

2.

Kraštotyra (etnokultūra)

210

5

10-19

3.

Laipiojimas-alpinizmas

210

2

10-19

Viso:

22

V. PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

36. Mokinių pasiekimai pažymiais nevertinami.
37. Mokinių pasiekimai ir užimtos vietos konkursuose, varžybose, festivaliuose, viktorinose ir kt. pagarsinami Centro interneto svetainėje, feisbuk‘o paskyroje, skelbimų lentoje. Geriausieji apdovanojami Centro arba kitų renginių organizatorių padėkos raštais, diplomais, prizais ir kt.
38. Remiantis ŠMM 2005 04 05 įsakymu Nr.ĮSAK-549 „ Dėl neformalaus ugdymo pažymėjimų“ ir Centro neformalaus ugdymo pažymėjimų išdavimo tvarka, 8 – 12 klasių mokiniams, atlikusiems nustatytas užduotis ir išlaikiusiems baigiamąsias įskaitas, išduodami neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
39. Mokiniams, du ir daugiau metų lankiusiems būrelius ir įvykdžiusiems keliamus reikalavimus, išduodami Vilniaus jaunųjų turistų centro baigimo pažymėjimai.

Naudota literatūra:
1. Vilniaus jaunųjų turistų centro strateginis planas 2021-2023 metams.
2. Vilniaus jaunųjų turistų centro veiklos planas 2021/2022 mokslo metams.
3. Akredituotos NVŠ programos „Jaunasis žygeivis“ ,„Jaunasis kraštotyrininkas“, „Jaunasis laipiotojas“.
3. Bendrųjų iš valstybės ar savivaldybių biudžetų finansuojamų neformaliojo švietimo programų kriterijų aprašas. LR ŠMM 2011 m. liepos 5 d. įsakymas Nr.V-1214.
4. Bendroji neformalaus ugdymo turistų ( žygeivių ) ir jaunųjų kraštotyrininkų ruošimo programa. Jaunųjų turistų centras. Vilnius, 2005
5. Lietuvos higienos norma HN 20:2012 „Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. LR Sveikatos apsaugos ministro 2012 m. birželio 25 d. įsakymas Nr.V-599; 2018 m. birželio 15 d. įsakymas Nr.V-696.
6. Neformaliojo vaikų švietimo koncepcija. Patvirtinta LR ŠMM 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.ISAK-2695 (nauja redakcija 2012 m. kovo 29 d. įsakymas Nr.V-554).
7. Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigų veiklos organizavimo tvarkos aprašas. Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr.30-2882 (pakeitimai 2017 m. balandžio 18 d. Nr.30-810).
8. Priėmimo į Vilniaus miesto savivaldybės neformaliojo švietimo įstaigas tvarkos aprašas. Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr.I-988.
9. Mokėjimo už ugdymą Vilniaus miesto savivaldybės vaikų ir jaunimo klubuose, moksleivių kūrybos namuose, jaunųjų turistų, moksleivių sveikatos ir saugaus miesto centruose bei atviruose jaunimo centruose tvarkos aprašas. Patvirtinta Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. sprendimu Nr. I-1107.
10. Kapustinskienė N. Keliautojų sportas: turizmo ir kraštotyros neformalaus švietimo veiklos organizavimo ir plėtojimo metodika mokykloje. – Vilnius, 2009
11. www.smm.lt