Nuostatai

Centro nuostatai

PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2015 m.  liepos 15  d.
sprendimu  Nr. 1-117

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Vilniaus jaunųjų turistų centro nuostatai (toliau – Nuostatai) nurodo Vilniaus jaunųjų turistų centro (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, ugdymo kalbą ir formas, veiklos teisinį pagrindą, sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, ugdymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turtą ir lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, Centro veiklos priežiūrą, viešo paskelbimo ir visuomenės informavimo, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis savo antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose ir (ar) kitose kredito įstaigose, gali turėti savo atributiką. Savo veikloje Centras vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.
 3. Centro oficialus pavadinimas – Vilniaus jaunųjų turistų centras. Centro sutrumpintas pavadinimas – Jaunųjų turistų centras. Centras įregistruotas Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, kodas – 191221415.
 4. Centro istorija: Lietuvos TSR Švietimo ministerijos 1969 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 193 ,,Įsteigti nuo š.m. rugsėjo 1 d. Vilniaus ir Šiaulių miestų vaikų ekskursines-turistines bazes“ buvo įkurta Vilniaus vaikų ekskursinė-turistinė bazė. Dabartinis pavadinimas Centrui suteiktas 1994 m. rugsėjo 30 d. (švietimo įstaigos registravimo pažymėjimas Nr.240).
 5. Teisinė Centro forma – biudžetinė įstaiga.
 6. Centro priklausomybė – savivaldybės neformaliojo švietimo centras.
 7. Centro savininkė – Vilniaus miesto savivaldybė.
 8. Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas -188710061, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius. Tarybos sprendimai įforminami raštu. Taryba:

8.1. tvirtina ir keičia Centro nuostatus;
8.2. priima sprendimą dėl Centro buveinės pakeitimo;
8.3. priima sprendimą dėl Centro pertvarkymo, reorganizavimo ar likvidavimo; skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidavimo komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;
8.4. priima sprendimą dėl Centro filialo steigimo ar jo veiklos nutraukimo;
8.5. išduoda išankstinius sutikimus naudotis Centro ir (ar) jo įsteigto fondo (filialo) pavadinimu (jo dalimi) ir (ar) adresu;
8.6. sprendžia kitus Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Centro veiklos koordinatorius – Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Švietimo skyrius.
 2. Centro buveinė – Mindaugo g. 9, LT-03225 Vilnius.
 3. Institucijos grupė – neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo centras , kodas – 3160.
 4. Institucijos tipas – neformaliojo švietimo mokykla, kodas – 3161.
 5. Centro pagrindinė paskirtis – tenkinti besimokančių vaikų ir jaunimo iki 19 metų pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius.
 6. Centro kita paskirtis – Centrui būdingos veiklos ir laisvalaikio renginių organizavimas bei sklaida Vilniaus miesto mokyklinio amžiaus vaikams..
 7. Ugdymo kalba – lietuvių.
 8. Ugdymo formos – dieninė, vakarinė, mobili. Centre taikomos ugdymo formos ir ugdymo proceso organizavimo būdai nustatomi atsižvelgiant į mokinių ugdymosi poreikių įvairovės tenkinimą, turimas ugdymo (si) priemones, lėšas, pedagogų pasirengimą.

II. CENTRO VEIKLOS SRITIS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, UGDYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲDOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 1. Centro veiklos sritis – švietimas, kodas – 85
 2. Centro švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – kitas niekur kitur nepriskirtas švietimas, kodas 85.59;
18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:
18.2.1. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;
18.2.2. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;
18.2.3. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60;
18.2.4. vaikų poilsio stovyklų veikla, kodas 55.20.20;
18.2.5. kita pramogų ir poilsio organizavimo veikla, kodas 93.29;
18.2.6. ekskursijų organizatorių veikla, kodas 79.12;
18.2.7. kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla, kodas 90.0;
18.2.8. sporto įrangos nuoma, kodas 77.21.40;
18.2.9. kitų turizmo priemonių nuoma, kodas 77.21.50;
18.2.10. kita sportinė veikla, kodas 93.19;
18.2.11. kitų, niekur nepriskirtų, narystės organizacijų veikla, kodas 94.99;
Veiklą, kuri yra licencijuojama arba vykdoma nustatyta tvarka, Centras gali vykdyti tik gavęs atitinkamus leidimus ar licencijas.

 1. Centro veiklos tikslas – neformaliojo švietimo įstaiga, suteikianti galimybę vaikams ir jaunimui prasmingai, sveikai praleisti laisvalaikį, atrasti savo gabumus, domėtis gimtojo miesto ir visos Lietuvos istoriniu kultūriniu paveldu, ugdanti jaunąją kartą savarankiškomis ir kūrybingomis asmenybėmis.
 2. Centro uždaviniai:
 

20.1. ugdyti asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas per saviraiškos, pažinimo ir ugdymosi poreikių tenkinimą;
20.2. ugdyti pilietiškumą, tautiškumą, perteikiant mokiniams tautinės ir etninės kultūros pagrindus, tradicijas ir vertybes;
20.3. puoselėti prigimtines ugdytinio galias (intelektualines, emocijų, valios, fizines), lemiančias kūrybinę asmenybės brandą ir socializacijos sėkmę;
20.4.  lavinti gebėjimą kritiškai mąstyti, rinktis ir orientuotis dinamiškoje visuomenėje;
20.5. sukurti ugdymui (si) palankų psichologinį klimatą ir ugdymo (si) erdvę, užtikrinti sveiką ir saugią ugdymo (si) aplinką;
20.6. taikyti aktyvius neformaliojo ugdymo metodus, atitinkančius ugdymo tikslus, mokinių amžiaus raidos ypatumus, jų ugdymosi poreikius ir interesus, ugdymo srities specifiką;
20.7. spręsti mažiau galimybių turinčių, ypatingų poreikių vaikų ir jaunimo  socialinės integracijos problemas;
20.8. sudaryti sąlygas jaunimo saviraiškai, teikti jiems būtiną pedagoginę, psichologinę, informacinę ir kitą pagalbą.

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus uždavinius, vykdo šias funkcijas:

21.1. rengia ir įgyvendina ugdytinių poreikius atitinkančias turizmo – žygeivystės, kraštotyros – etnokultūros ir kitas neformaliojo vaikų švietimo programas;
21.2. organizuoja užimtumą neformaliojo švietimo programų užsiėmimų nelankantiems vaikams;
21.3. garantuoja asmens teisę laisvai rinktis tinkamiausią veiklą kompetencijoms ugdyti, dalyvauti joje savo noru;
21.4. įgyvendina socializacijos, sveikatingumo, pilietinio ir tautinio, gabių vaikų ir jaunimo ugdymo, alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, smurto ir patyčių prevencijos ir kitas programas;
21.5. organizuoja vaikų laisvalaikio, kultūrinius, edukacinius, pažintinius, kūrybinius, sportinius, pramoginius renginius;
21.6. teikia metodinę paramą miesto ugdymo įstaigų mokytojams turistinės, kraštotyrinės, pilietinio ugdymo veiklos klausimais;
21.7. organizuoja mokamas papildomas paslaugas (stovyklas, edukacines ekskursijas ir kita) teisės aktų nustatyta tvarka;
21.8. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, dalintis gerąja patirtimi;
21.9. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
21.10.  kuria ugdymo turiniui įgyvendinti reikiamą materialinę bazę ir edukacinę aplinką;
21.11. viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
21.12. sudaro sąlygas, skatinančias ugdytinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančias kultūrinę ir socialinę brandą, padedančias tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;
21.13. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

 1. Ugdytiniui, dalyvavusiam neformaliojo vaikų švietimo programoje, gali būti išduodamas neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimas, kodas 9201. Pažymėjimų išdavimo tvarką nustato Centro direktorius.

III. CENTRO, JO BENDRUOMENĖS TEISĖS IR PAREIGOS

 1. Centras, įgyvendindamas jam pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdamas priskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti tinkamas ugdymo (si) formas ir metodus;
23.2. kurti naujus ugdymo ir ugdymosi modelius;
23.3. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.4. įgyvendinti  miesto, šalies ir tarptautinius švietimo projektus;
23.5. teisės aktų nustatyta tvarka valdyti ir naudoti savininko perduotą turtą ir lėšas, sudaryti sutartis su Lietuvos ir užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis;
23.6. stoti ir jungtis į asociacijas, klubus, dalyvauti jų veikloje;
23.7. gauti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
23.8. siųsti darbuotojus tobulinti kvalifikaciją šalies ir užsienio institucijose;
23.9. naudotis kitomis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų suteiktomis teisėmis.

 1. Centras privalo:

24.1. užtikrinti Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;
24.2.  atsižvelgti į ugdytinių gebėjimus, poreikius, galimybes;
24.3. vykdyti ugdymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;
24.4. naudoti lėšas Nuostatuose nurodytiems uždaviniams vykdyti pagal asignavimų valdytojo patvirtintas programas;
24.5. teikti savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai ir kitoms Lietuvos Respublikos įstatymų numatytoms institucijoms veiklos ataskaitas;
24.6. vykdyti kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 1. Ugdytinio teisės ir pareigos:

25.1. Ugdytinis turi teisę:
25.1.1. savarankiškai pasirinkti neformalaus ugdymo būrelį, atitinkantį jo sugebėjimus ir poreikius, išstoti iš jo arba pereiti į kitą;
25.1.2. į lygias su kitais vaikais galimybes jo talentams atskleisti bei ugdyti;
25.1.3. į iš dalies mokamą ugdymąsi;
25.1.4. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas;
25.1.5. gauti geros kokybės švietimą;
25.1.6. naudotis Centro  švietimo ir ugdymo paskirties turtu;
25.1.7. dalyvauti Centro savivaldoje bei jos organizuojamuose renginiuose;
25.1.8. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius ugdymosi krūvį ir užsiėmimų vietą;
25.1.9. į nešališką ugdymosi pasiekimų įvertinimą;
25.1.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
25.1.11. ugdytinis taip pat turi kitas norminiuose aktuose numatytas teises.
25.2. ugdytinis privalo:
25.2.1. sudarius ugdymo(si) sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
25.2.2. sistemingai dalyvauti užsiėmimuose, pagal galimybes siekti veiklos rezultatų, atstovauti Centrą įvairiose varžybose, konkursuose, renginiuose ir kt.;
25.2.3. tausoti Centro turtą;
25.2.4. pagarbiai bendrauti su pedagogais, kitais Centro bendruomenės ir visuomenės nariais;
25.2.5. saugoti istorijos, kultūros, gamtos paminklus, laikytis gamtosaugos ir ekologijos reikalavimų;
25.2.6. besąlygiškai vykdyti saugos reikalavimus stovyklose, varžybose, ekskursijose, konkursuose ir kituose organizuojamuose renginiuose.

 1. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės ir pareigos:

26.1. tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
26.1.1. nemokamai gauti informaciją apie Centre veikiančius būrelius, ugdymo programas, ugdymo formas;
26.1.2. dalyvauti parenkant vaikui neformaliojo ugdymo programą bei kitus Centro siūlomus renginius;
26.1.3. gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;
26.1.4. dalyvauti Centro savivaldoje;
26.2. tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
26.2.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikui laiku būtų patikrinta sveikata;
26.2.2. bendradarbiauti su Centro vadovu, pedagogais, kitais specialistais, sprendžiančiais vaiko ugdymo(si) klausimus;
26.2.3.  kontroliuoti ir reikalui esant koreguoti vaiko elgesį;
26.2.4.  mokyti vaiką doros, mandagumo, pagarbos ir atjautos kitiems žmonėms;
26.2.5.  mokėti mokesčius už neformalų ugdymą nustatyta tvarka;
26.2.6.  atlyginti Centrui ugdytinio padarytą žalą;
26.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė:
26.3.1. tėvams (globėjams, rūpintojams), kurie pažeidžia vaiko teises, vengia arba nevykdo pareigos auklėti vaikus, mokyti juos, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, žiauriai su juo elgiasi ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, taikomos įstatymų nustatytos priemonės arba atsakomybė.

 1. Pedagogo teisės ir pareigos:

27.1. pedagogas turi teisę:
27.1.1. siūlyti savo individualias programas, pasirinkti pedagoginės veiklos būdus ir formas;
27.1.2. ne mažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose;
27.1.3. atestuotis ir įgyti kvalifikacinę kategoriją Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;
27.1.4. dirbti savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
27.1.5. dalyvauti Centro savivaldoje;
27.2. pedagogas privalo:
27.2.1.  laikytis pareigybės aprašymo reikalavimų;
27.2.2. užtikrinti ugdytinių saugumą užsiėmimų ar jo organizuotų renginių metu, geros kokybės ugdymą;
27.2.3.  ugdyti tvirtas vaikų dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę;
27.2.4. laikytis teisės norminių aktų ir Centro vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų;
27.2.5.  kelti savo kvalifikaciją;
27.2.6. suteikti pagalbą vaikams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi  poreikių;
27.2.7.  nešališkai vertinti ugdytinių pasiekimus, sekti ugdytinių pažangą;
27.2.8. nuolat informuoti tėvus ( globėjus, rūpintojus) apie jų vaikų ugdymosi poreikius ir pasiekimus;
27.2.9. reguliariai pasitikrinti sveikatą įstatymų nustatyta tvarka;
27.2.10. dalyvauti Centro veiklos įsivertinimo darbe;
27.2.11. dalyvauti būrelių tėvų susirinkimuose.

 1. Pedagogų profesinių sąjungų atstovai turi teisę netrukdomai dalyvauti sprendžiant pedagogų darbo sąlygų klausimus darbovietėje.
 2. Pedagogui, kuris pažeidžia vaiko teises, tame tarpe numatytas šiuose nuostatuose, vengia arba nevykdo pareigos auklėti, ugdyti, prižiūrėti vaiką, netinkamai elgiasi su vaiku ar kitaip piktnaudžiauja savo teisėmis bei pareigomis, taikoma įstatymų nustatyta civilinė, administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.
 3. Pavienių Centro bendruomenės narių, atskirai nepaminėtų šiuose nuostatuose(skyrių vedėjų, metodininkų, aptarnaujančio personalo ir kt.) teisės, pareigos ir atsakomybė nurodomos pareigybių aprašymuose arba profesiniuose nuostatuose.

IV. CENTRO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 1. Centro veikla organizuojama pagal:

31.1. direktoriaus patvirtintą Centro strateginį planą, kuriam yra pritarusios Centro taryba ir Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo;
31.2. direktoriaus patvirtintą Centro metinį veiklos planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
31.3. derintą su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu ir direktoriaus patvirtintą Centro ugdymo planą, kuriam yra pritarusi Centro taryba;
31.4. kitus Centro veiklą reguliuojančius ir teisės aktų nustatyta tvarka parengtus, suderintus ir patvirtintus dokumentus;
31.5. Centrui vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 1. Direktorius:

32.1. suderinęs su Vilniaus miesto savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu, tvirtina Centro vidaus struktūrą ir darbuotojų pareigybių sąrašą;
32.2. nustato Centro struktūrinių padalinių tikslus, uždavinius, funkcijas, direktoriaus pavaduotojų bei struktūrinių padalinių vadovų veiklos sritis;
32.3. tvirtina darbuotojų pareigybių aprašymus, Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo Centro darbuotojus, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas;
32.4. priima ugdytinius Vilniaus miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro ugdymo(si) sutartis Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
32.5. suderinęs su Centro taryba, tvirtina Centro vidaus darbo tvarkos aprašą;
32.6. sudaro ugdytiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas;
32.7. organizuoja ir koordinuoja Centro veiklą pavestoms funkcijoms vykdyti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina Centro veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;
32.8. leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą, užtikrina, kad būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, šių Nuostatų;
32.9. sudaro Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytas komisijas, darbo grupes, metodinę grupę;
32.10. Centro vardu sudaro sutartis Centro funkcijoms vykdyti;
32.11. organizuoja Centro dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;
32.12. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Centro turtą, lėšas ir jais disponuoja, rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;
32.13. rūpinasi metodinės veiklos organizavimu, darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro jiems sąlygas kelti kvalifikaciją, neformalaus ugdymo pedagogams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams galimybę atestuotis ir organizuoja jų atestaciją Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, inicijuoja Centro savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;
32.14. bendradarbiauja su ugdytinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir Mokyklai teikiančiomis įstaigomis (seniūnijomis, policijos, socialinių paslaugų, sveikatos), vaiko teisių apsaugos tarnybomis ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;
32.15. atstovauja Centrui kitose institucijose;
32.16. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiamos statistinės ataskaitos ir ataskaitų rinkiniai būtų teisingi;
32.17. užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą Centro vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
32.18. dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti vykdyti Centro direktoriaus pavaduotojams;
32.19. vykdo kitas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiuose Nuostatuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Centro direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi Centre, už demokratinį Centro valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų vykdymą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Centro veiklos rezultatus.
 2. Centre sudaroma metodinė grupė. Metodinė grupė planuoja ir aptaria ugdymo turinį (programas, mokymo ir mokymosi metodus, kontekstą, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdus, mokymo (-si) ir ugdymo (-si) priemones ir patirtį, kurią mokiniai sukaupia ugdymo procese, pritaikyti mokinių individualioms reikmėms, nagrinėti praktinę veiklą, plėtoti mokytojų profesinės veiklos kompetencijas.
 3. Metodinė grupė nustato pedagogų metodinės veiklos prioritetus, kvalifikacijos kėlimo poreikius, inicijuoja pedagoginių naujovių diegimą Centre, teikia Centro direktoriui suderintus metodinės grupės siūlymus dėl ugdymo turinio formavimo ir jo įgyvendinimo organizavimo gerinimo.
 4. Metodinės grupės nariai yra Centro būrelių neformalaus ugdymo pedagogai. Metodinei grupei vadovauja ir jos veiklą organizuoja grupės narių išrinktas pirmininkas. Metodinės grupės veikla organizuojama pagal jai nustatytus veiklos prioritetus. Metodinei grupei vadovauja jos narių išrinktas pirmininkas. Jos veiklą koordinuoja Centro direktoriaus pavaduotojas ugdymui.
 5. Ugdymo turinio formavimo ir ugdymo proceso organizavimo klausimais Centro direktorius gali organizuoti pedagogų ir kitų švietimo specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

V. CENTRO SAVIVALDA

 1. Centro taryba yra aukščiausia Centro savivaldos institucija. Centro taryba lygiomis dalimis telkia Centro ugdytinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pedagogų bendruomenę demokratiniam Centro valdymui, padeda spręsti Centrui aktualius klausimus, direktoriui atstovauti teisėtiems Centro interesams.
 2. Centro taryba sudaroma iš ugdytinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pedagogų ir ugdytinių atstovų. Tarybą sudaro 9 (devyni) nariai. Tarybos veiklos kadencija yra 3 (treji) metai Į Centro tarybą lygiomis dalimis po 3 (tris) atstovus deleguoja: tėvus (globėjus, rūpintojus) – būrelių tėvų atstovų susirinkimas, pedagogus- pedagogų taryba, ugdytinius–12-18 metų būrelių ugdytinių taryba.
 3. Pedagogų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančiųjų narių balsų dauguma.
 4. Centro tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas atviru balsavimu tarybos posėdyje. Centro direktorius negali būti Centro tarybos pirmininku. Direktorius Centro tarybos posėdžiuose gali dalyvauti stebėtojo arba pranešėjo teisėmis.
 5. Centro taryba:

42.1. teikia siūlymus dėl Centro strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;
42.2. pasirenka Centro veiklos įsivertinimo sritis, atlikimo metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus;
42.3. priima sprendimus dėl Centro veiklos tobulinimo;
42.4. pritaria Centro strateginiam planui, metiniam Centro veiklos planui, Centro darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Centro veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Centro direktoriaus;
42.5. teikia Centro direktoriui siūlymus dėl Centro nuostatų pakeitimo ar papildymo, Centro vidaus struktūros tobulinimo;
42.6. pagal kompetenciją svarsto Centro lėšų naudojimo klausimus;
42.7. išklauso Centro metines veiklos ataskaitas ir teikia Centro direktoriui siūlymus dėl Centro veiklos tobulinimo;
42.8. teikia Vilniaus miesto savivaldybės tarybai siūlymus dėl Centro materialinio aprūpinimo, veiklos tobulinimo;
42.9.  svarsto pedagogų metodinės tarybos, ugdytinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų ar Centro bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Centro direktoriui;
42.10. svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus;
42.11. teikia siūlymus dėl Centro darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo;
42.12. talkina formuojant Centro materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
42.13. priima sprendimą dėl Centro ugdymo plano pakeitimų.

 1. Centro tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.
 2. Centro taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito Centro bendruomenei.
 3.   Pedagogų taryba – nuolat veikianti Centro savivaldos institucija pedagogų profesiniams ir bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Centro direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai, visi Centre dirbantys pedagogai.
 4. Pedagogų tarybai vadovauja Centro direktorius. Pedagogų tarybos posėdžius šaukia Centro direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai pedagogų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.
 5. Pedagogų taryba:

47.1.  aptaria praktinius vaikų ugdymo organizavimo klausimus;
47.2.  analizuoja Centro ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus;
47.3.  analizuoja Centro veiklos ir ugdymo programų realizavimą;
47.4. pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Centro veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (strateginį planą);
47.5.  teikia siūlymus dėl Centro vadovų atestacijos;
47.6.  skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą;
47.7.  numato bendradarbiavimo su ugdytinių tėvais ir visuomene kryptis;
47.8.  sprendžia kitus su vaikų ugdymu ir pedagogų veikla susijusius klausimus.

 1. Centre nuolat veikia ugdytinių taryba. Ugdytinių tarybos nariai yra būrelių susirinkimų deleguoti atstovai: po du iš kiekvieno būrelio. Ugdytinių tarybai vadovauja šios savivaldos institucijos narių išrinktas pirmininkas. Ugdytinių tarybos veiklą koordinuoja Centro direktoriaus paskirtas darbuotojas.
 2. Ugdytinių taryba teikia siūlymus dėl ugdymo organizavimo, neformaliojo švietimo programų plėtros,dalyvauja rengiant Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto Centro direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl ugdytinių tarybos veiklos organizavimo, deleguoja narius į Centro tarybą, inicijuoja ir padeda organizuoti Centro renginius, akcijas, įgyvendinti prevencines programas. Ugdytinių tarybos posėdžiai šaukiami Centro direktoriaus ar ugdytinių tarybos pirmininko iniciatyva. Posėdžiai teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai ugdytinių tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma.

VI. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS IR ATESTACIJA

 1. Darbuotojai į darbą Centre priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Centro direktorius, jo pavaduotojai, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai ir neformalaus ugdymo pedagogai kvalifikaciją kelia Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo, švietimo ir mokslo ministro, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento nustatyta tvarka, atestuojasi Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

VII.  CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR CENTRO VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 1. Centras patikėjimo teise valdo jai perduotą Vilniaus miesto savivaldybės turtą, jį naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centro lėšos:

54.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;
54.2. pajamos už teikiamas paslaugas;
54.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;
54.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Centras buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinių ataskaitų rinkinius tvarko Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Centras yra paramos gavėjas.
 3. Centro finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centras atlieka vidinį veiklos įsivertinimą, jos veiklą prižiūri Vilniaus miesto savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkdama išorinius vertintojus.

VIII. VIEŠŲ PRANEŠIMŲ SKELBIMO TVARKA

 1. Pranešimai, kuriuos pagal šiuos Nuostatus ar Lietuvos Respublikos teisės aktus reikia paskelbti viešai, skelbiami Centro interneto svetainėje adresu www.vjtc.lt , prireikus teisės aktų nustatyta tvarka įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos interneto svetainėje adresu www.vilnius.lt .
 2. Pranešimai apie Centro likvidavimą, reorganizavimą ar vidaus struktūros pertvarką ar pertvarkymą bei kitais Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų ir kituose įstatymuose numatytais atvejais įstatymų nustatyta tvarka ir terminais skelbiami viešai dienraštyje ,,Lietuvos rytas“ ir (arba) pranešama visiems įstatymų numatytiems asmenims pasirašytinai ir (arba) registruotu laišku. Pranešimuose turi būti nurodyta visa informacija, kurią pateikti reikalauja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Centro nuostatus, jų pakeitimus, papildymus tvirtina Vilniaus miesto savivaldybės taryba.
 2. Nuostatai keičiami ir papildomi Vilniaus miesto savivaldybės tarybos, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos, Centro direktoriaus ar Centro tarybos iniciatyva.
 3. Centras registruojamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Centras reorganizuojamas, likviduojamas ar pertvarkomas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 
 

SUDERINTA
Centro tarybos 2015-02 -26  posėdžio protokolas Nr. 01