Asmens duomenų apsauga

Vilniaus jaunųjų turistu centras asmens duomenis tvarko laikydamasis Eurpos Parlamento ir Europos Tarybos (ES) 2016/679 reglamento reikalavimų dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo. Įstaigos asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas atlieka direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Remigijus Byčius ( el. paštas ukioskyrius@vjtc.lt , tel. 85 2611547).
Duomenų apsaugos pareigūnas dalyvauja sprendžiant visus klausimus turinčius arba galinčius turėti įtakos asmens duomenų apsaugai.
Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis visais klausimais, susijusiais su jų asmens duomenų tvarkymu pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą.
Daugiau aktualios informacijos galite rasti Lietuvos Respublikos asmens teisinės apsaugos įstatyme ir Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

turizmo-varzybos-2020